Nieuws Wet & Recht Hulpverleners Markt Onderzoek Spierziekten Webwinkel Links Hulpmiddelen Vereniging Mijn VSN Normale lettergrootte Grote lettergrootte Grootste lettergrootte
VSN - Vereniging met veel gezichten
HomeWord lid E-mail Myocafé
Menu
   Vereniging Spierziekten Nederland
deze site internet

sitemap: Sitemap lettergrootte: Lettergrootte

Momenteel online:
82 bezoekers
  Overzicht
  Trefwoord
  Wetten
    < Home < Wet & Recht < Regeling

Wet & Recht

Verwachte veranderingen
De informatie in deze teksten geeft de stand van zaken van maart 2012 weer. Bij sommige regelingen is nu al bekend dat er binnenkort (misschien) iets gaat veranderen.


AWBZ

Vanaf 2013 

 • moet u de AWBZ-functies dagbesteding en begeleiding aanvragen bij de gemeente (het valt dan onder de Wmo).
 • nemen de zorgverzekeraars de taken van de zorgkantoren over;
 • gaan mensen met eigen vermogen meer eigen bijdrage betalen voor de AWBZ (en de Wmo);
 • verdwijnt de uitleen van hulpmiddelen uit de AWBZ. Hulpmiddelen worden ondergebracht in de Zorgverzekering;
 • wordt waarschijnlijk de toegang tot de AWBZ voor zwakbegaafden beperkt. Het kabinet wil dat de zorg voor deze mensen dichterbij en meer vanuit het eigen sociale netwerk wordt georganiseerd.

Vanaf 2014

 • verdwijnen bestaande pgb's voor zorg thuis (persoonlijk verzorging of verpleging). U kunt dan geen mantelzorger of zelfstandige zorgprofessional meer in dienst nemen. U kunt soms wel een beroep doen op de nieuwe vergoedingsregeling VPZ. Bewoners van zogenoemde clusterwoningen, die aanspraak kunnen maken op de nieuwe functie ADL-assistentie, mogen ook gebruik maken van deze regeling. 
 • gaan bestaande indicaties voor de AWBZ-functies dagbesteding en begeleiding via uw gemeente
 • wordt in de AWBZ wonen gescheiden van zorg; u moet dan zelf uw huurbetaling regelen.

Er is een wetsvoorstel in behandeling bij het parlement (Beginselenwet AWBZ-zorg) waardoor mensen die gebruikmaken van AWBZ-zorg straks betere afspraken kunnen maken met hun zorgverlener over de invulling van hun dagelijkse leven.

Zie rijksoverheid.nl/ voor meer informatie over ontwikkelingen rond de AWBZ.

Meld problemen
Er zijn nog veel onduidelijkheden over de Vergoedingsregeling persoonlijke zorgen de criteria. Kijk voor de laatste stand van zaken op pgb.nl, de website van de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget Per Saldo. Zie ook informatie over de Vergoedingsregeling persoonlijke zorg (VPZ) op rijksoverheid.nl.Per Saldo roept u op om het te melden als u door het afschaffen van het pgb niet de juiste zorg kan krijgen via helpdesk@pgb.nl of 030 789 78 78.

Basispakket zorgverzekering
Vanaf 2013 valt de uitleen van medische hulpmiddelen ook onder de zorgverzekering. Op rijksoverheid.nl kunt u lezen om welke hulpmiddelen het gaat.

Juridisch Steunpunt CG-Raad
Vooralsnog gratis hulp bij vragen over zorg, vervoer, onderwijs, sociale zekerheid, wonen, werk, verzekering of belasting. Of en in welke vorm deze juridische ondersteuning blijft bestaan, is begin 2012 onzeker.

Passend Onderwijs
Op 1 augustus 2013 verdwijnt het rugzakje. Een deel het budget voor zorgleerlingen gaat rechtstreeks naar de schoolbesturen. In het nieuwe stelsel, Passend onderwijs, krijgen niet ouders maar scholen (in nieuwe regionale samenwerkingsverbanden) de verantwoordelijkheid om voor elk kind een zo goed mogelijke school te vinden (zorgplicht). Met vragen hierover kunt u terecht bij het Infopunt Passend onderwijs en de landelijke Ouderlijn (0800 5010).

Vanaf 2013 wordt er bezuinigd op het speciaal onderwijs zodat er minder leerlingen voor in aanmerking komen. Meer informatie vindt u op rijksoverheid.nl onder vraag en antwoord over Passend Onderwijs.

Vragengrens
Het Kabinet heeft een wijziging van de Wet Medische Keuringen (WMK) ingediend waarin de grens voor uitgebreide vragen bij een levensverzekering wordt verhoogd van € 181.198 naar € 250.000. De nieuwe regels gaan vanaf juli 2012 gelden.

Wajong
In 2013 gaat de Wajong over in de Wet werken naar vermogen. Wat betekent dat voor u?

 • Als u helemaal niet kunt werken, verandert er voor u niets. U houdt een uitkering van maximaal 75% van het wettelijk minimumloon. Wel wordt u misschien herkeurd om te bekijken of u echt helemaal arbeidsongeschikt bent.
 • Als u gedeeltelijk kunt werken en al een Wajong-uitkering had of die in 2012 aanvraagt, kunt u in 2012 nog bij UWV terecht voor re-integratie en een aanvulling op uw inkomen. Op 1 januari 2013 draagt UWV uw gegevens over aan de gemeente.
 • Vanaf 1 januari 2013 vervalt de Wajong-uitkering voor mensen die deels kunnen werken.

Vanaf 1 januari 2013 kunt u als u gedeeltelijk kunt werken alleen een beroep doen op een Wwnv-uitkering van maximaal 70% van het wettelijk minimumloon. U vraagt die uitkering aan bij de gemeente. De gemeente beoordeelt dan of u ervoor in aanmerking komt. Bij het bepalen van de hoogte van uw uitkering telt uw vermogen en huishoudinkomen (het inkomen van uw huisgenoten) mee.

De gemeente krijgt ook de verantwoordelijkheid om u te helpen bij het vinden en houden van werk. Wajong en studiefinanciering Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn van de nieuwe wet als u met een Wajong-uitkering naar school gaat of studeert. Zodra dit duidelijk wordt, kunt u daar informatie over vinden bij UWV (uwv.nl).

Wajong en studiefinanciering
Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn van de nieuwe wet als u met een Wajong-uitkering naar school gaat of studeert. Zodra dit duidelijk wordt, kunt u daar informatie over vinden bij UWV (uwv.nl).

Jonggehandicaptenkorting
Ook deze regeling verandert mogelijk in 2013 onder de Wwnv.

Wmo
Vanaf 1 januari 2013 gaat het volgende veranderen:

 • Mensen met eigen vermogen moeten meer eigen bijdrage betalen voor de Wmo (en de AWBZ).
 • Dagbesteding en begeleiding die nu onder AWBZ vallen gaan naar de Wmo. U moet die voorzieningen dan bij de gemeente aanvragen. Maakt u al gebruik van dagbesteding en begeleiding, dan verloopt dat vanaf 2014 ook via uw gemeente.

Wsw
De  Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gaat op 1 januari 2013 over in de Wwnv. De overheid wil met nieuwe wet fors bezuinigen door minder mensen toe te laten tot de sociale werkplaatsen en de subsidie voor zulke arbeidsplaatsen te verminderen. In plaats daarvan kunnen werkgevers loondispensatie krijgen om werknemers een beschutte werkplek te bieden. Hebt u al een Wsw-indicatie, dan verandert er voor u niets, tenzij u sinds 15 mei 2011 of een latere datum op de wachtlijst staat en uw indicatie na 1 januari 2013 verloopt.

Wwnv
De Wet werken naar vermogen (Wwnv) komt op 1 januari 2013 in de plaats van de Wsw en de Wajong voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten. De wet houdt het volgende in:

 • Wie kan werken, moet zo veel mogelijk in zijn eigen onderhoud voorzien en valt onder de regels van de bijstand.
 • Mensen kunnen een beroep doen op hun gemeente voor ondersteuning of begeleiding naar werk.
 • Werkgevers krijgen ondersteuning om makkelijker mensen met een arbeidsbeperking aan te kunnen nemen.

Meer informatie is te vinden op rijksoverheid.nl.

· Gegevens geldig per
13 maart 2012

23 april 2012VSN - Lt. gen. van Heutszlaan 6 - 3743 JN Baarn tel: 035-5480480
e-mail: vsn@vsn.nl - Bank: ING 1422400

disclaimer - colofon