Nieuws Wet & Recht Hulpverleners Markt Onderzoek Spierziekten Webwinkel Links Hulpmiddelen Vereniging Mijn VSN Normale lettergrootte Grote lettergrootte Grootste lettergrootte
VSN - Vereniging met veel gezichten
HomeWord lid E-mail Myocafé
Menu
   Vereniging Spierziekten Nederland
deze site internet

sitemap: Sitemap lettergrootte: Lettergrootte

Momenteel online:
114 bezoekers
  Overzicht
  Trefwoord
  Wetten
    < Home < Wet & Recht < Regeling

Wet & Recht

Mantelzorg


· Regelingen
Levensloopregeling
Wet arbeid en zorg


Mantelzorg is de min of meer vrijwillige hulp en zorg bij ziekte van iemand uit de eigen omgeving, bijvoorbeeld partner, kinderen, familieleden, vrienden of buren. Soms is mantelzorg de enige vorm van zorg die iemand krijgt. Voor het tijdelijk combineren van mantelzorg met betaald werk bestaan verschillende regelingen.

Voor het combineren van arbeid en zorg kunnen mantelzorgers met een betaalde baan in crisissituaties gebruik maken van het calamiteitenverlof. Voor afwezigheid in verband met ziekte van een kind, partner of ouders kunnen ze  gebruik maken van kortdurend of  langdurend zorgverlof . Dat geldt dus niet voor de zorg voor schoonouders, broers of zussen, vrienden of bekenden. Andere voorwaarden voor het zorgverlof zijn meestal in de cao vastgelegd. 

Kortdurend zorgverlof
Kortdurend zorgverlof bestaat per jaar uit maximaal twee keer het aantal uren per week dat iemand werkt. Hoe die uren opgenomen worden, moet u overleggen met uwwerkgever. De werkgever moet minstens 70% van het loon doorbetalen.

Langdurend zorgverlof
Langdurend zorgverlof houdt in dat iemand twaalf weken per jaar maximaal de helft van het normale aantal uren per week mag opnemen. Dit zorgverlof mag verspreid worden opgenomen, meestal wel binnen 18 weken. De werkgever hoeft deze uren niet door te betalen.   

Onbetaald verlof
Via een  levensloopregeling (vanaf 2013: vitaliteitsregeling) kunt u een deel van het brutosalaris sparen om later voor een bepaalde tijd onbetaald verlof te kunnen nemen, bijvoorbeeld om mantelzorg te geven. Per jaar gaat het om maximaal 12 procent van het brutoloon en in totaal om maximaal 210% van het bruto jaarloon. Het geld wordt op een speciale rekening gezet en mag alleen gebruikt worden  voor onbetaald verlof of  vervroegd pensioen.    

Sollicitatieplicht
Mantelzorgers met een WW- of bijstandsuitkering moeten regelmatig solliciteren. Wie een WW-uitkering heeft en drie maanden lang meer dan 20 uur per week mantelzorg verricht, kan van UWV voor maximaal zes maanden een ontheffing van de sollicitatieplicht krijgen. Deze periode kan met nog eens zes maanden verlengd worden als er geen vervangende zorg beschikbaar is. Voor de bijstand kan de gemeente bepalen of mantelzorgers moeten solliciteren. Ze beoordelen per individueel geval of vrijstelling nodig is gezien de intensiteit van de zorg.      

Mantelzorgcompliment
Mantelzorgers van mensen die langer dan zes maanden voor AWBZ-zorg in aanmerking komen, hebben recht op het zogenaamde Mantelzorgcompliment. Omdat mantelzorgers niet geregistreerd zijn door de overheid, krijgt de persoon die verzorging nodig een aanvraagformulier van de Sociale Verzekeringsbank. Het mantelzorgercompliment heeft geen gevolgen voor belasting, uitkering, zorgtoeslag of huurtoeslag van de mantelzorger. Meer informatie vindt u op svb.nl of via 030 264 84 44.Voor ouders die een ziek of gehandicapt kind thuis verzorgen bestaat de TOG (zie www.tog.nl).

Mezzo heeft een factsheet gepubliceerd waarop duidelijk wordt welke extra kosten mantelzorgers vaak hebben.

Steun en advies voor mantelzorgers
Als mantelzorger kunt u zelf steun krijgen, bijvoorbeeld advies over de verzorging. U vindt een lijst van instanties waar u terecht kunt op Regelhulp, bijvoorbeeld ook websites waar jonge mantelzorgers  ervaringen kunnen delen.  Voor meer informatie over mantelzorgsteun kunt u ook terecht bij Mezzo. Op www.mezzo.nl/mantelzorg vindt u veel informatie over ondersteuning van mantelzorgers en adressen van Steunpunten Mantelzorg.

Mantelzorgmakelaar
De mantelzorgmakelaar neemt de regeltaken van (werkende) mantelzorgers over en zorgt ervoor dat de overige taken zo zijn georganiseerd dat de mantelzorger minder belast wordt. Meer informatie vindt u bij de Beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars.

Een deel van de zorg overdragen
Soms kan iemand anders een deel van de zorg overnemen, bijvoorbeeld met

  • Hulp van vrijwilligers. U vindt adressen van vrijwilligersorganisaties op de website van Mezzo.
  • Ondersteuning vanuit de Wmo, bijvoorbeeld hulp bij het huishouden of aanpassingen in huis. Uw gemeente kan hier meer informatie over geven.
  • AWBZ-zorg, bijvoorbeeld verzorging aan huis of tijdelijke opvang in een instelling. De cliŽnt moet hiervoor een indicatie hebben van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). U kunt deze via Regelhulp aanvragen bij het onderwerp AWBZ-zorg.
  • Respijtzorg: logeeropvang, dagopvang of vervangende zorg thuis.

Voor meer informatie:
∑ Verlofregelingen en mantelzorgondersteuning: www.mezzo.nl

· Gegevens geldig per
27 februari 2012

22 april 2012

VSN - Lt. gen. van Heutszlaan 6 - 3743 JN Baarn tel: 035-5480480
e-mail: vsn@vsn.nl - Bank: ING 1422400

disclaimer - colofon