Nieuws Wet & Recht Hulpverleners Markt Onderzoek Spierziekten Webwinkel Links Hulpmiddelen Vereniging Mijn VSN Normale lettergrootte Grote lettergrootte Grootste lettergrootte
VSN - Vereniging met veel gezichten
HomeWord lid E-mail Myocafé
Menu
   Vereniging Spierziekten Nederland
deze site internet

sitemap: Sitemap lettergrootte: Lettergrootte

Momenteel online:
57 bezoekers
  Overzicht
  Trefwoord
  Wetten
    < Home < Wet & Recht < Regeling

Wet & Recht

Studeren


· Regelingen
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong).
Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte
Wet Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW)
Wet Studiefinanciering


Als je gaat studeren moet de universiteit of hogeschool ervoor zorgen dat je ondanks je beperking aan alle onderwijsactiviteiten kunt meedoen. Er zijn speciale regelingen voor het geval je studievertraging oploopt. Naast je studiefinanciering kun je ook een Wajong-uitkering aanvragen.

Hoe kies ik de juiste studie?
Bij het kiezen van een studie moet je rekening houden met je functiebeperking. Het is daarom goed om uit te zoeken met welke belemmeringen je te maken kunt krijgen bij de studie - en natuurlijk ook bij het werk dat je met die studie kunt gaan doen. Informatie hierover kun je krijgen bij een studentendecaan of studieadviseur. Weet je nog niet precies wat je wil? Vraag dan om de speciale beroepentest van expertisecentrum handicap + studie. Deze test houdt rekening met jouw handicap of functiebeperking.  Wees bij je studie- en beroepskeuze realistisch, maar laat je ook niet te snel afremmen door mogelijke belemmeringen.

Hoe kies ik een universiteit of hbo?
In de praktijk zijn niet alle opleidingen even goed ingesteld op studenten met een handicap of ziekte. Op de website handicap + studie kun je zien wat elke universiteit of Hbo-instelling doet voor studenten met een functiebeperking. Ook vind je er beoordelingen door studenten met een handicap. Zo kun je een universiteit en Hbo-instelling kiezen met de beste voorzieningen. Je kunt daarbij ook denken aan de Open Universiteit (OU). De Open Universiteit biedt verschillende voorzieningen en de meeste gebouwen zijn redelijk tot goed toegankelijk.

Bij wie kan ik terecht met vragen?
Bijna elke universiteit en hogeschool heeft een speciale decaan voor studenten met een handicap of chronische ziekte. Die decaan kan voor je bemiddelen bij docenten en vakgroepen en hij weet de weg in de wetten en regelingen. Samen met de decaan kun je beoordelen of alle lesruimtes toegankelijk zijn en of het studieprogramma, lesrooster of tentamens aangepast kunnen worden aan jouw mogelijkheden.

Zijn alle hogescholen en universiteiten voor mij toegankelijk?
De instelling voor hoger onderwijs moet er voor zorgen dat je aan alle onderwijsactiviteiten kunt deelnemen. Dat is vastgelegd in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Bovendien is discriminatie van mensen met een handicap of een chronische ziekte in het hoger onderwijs verboden. Ook niet als er 'redelijke aanpassingen' nodig zijn om je te kunnen laten studeren. Dat staat in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.

Ik kan een practicum of tentamen niet volgen, wat nu?
Soms is een aangepast lesprogramma nodig. De opleiding kan je daarbij helpen. Je kunt bijvoorbeeld een vervangende individuele opdracht krijgen voor een practicum dat je vanwege je handicap of ziekte niet kunt volgen. Kun je niet aan de gewone tentamens deelnemen, dan is de onderwijsinstelling verplicht om een alternatief te bieden.

Wie betaalt de studiekosten?
Als je studeert heb je recht op studiefinanciering. Je studiefinanciering kan bestaan uit een basisbeurs, een aanvullende beurs (afhankelijk van het inkomen van je ouders), een rentedragende lening en een OV-studentenkaart. Studiefinanciering kun je aanvragen bij de IB-groep.
Soms kun je ook (extra) geld krijgen bij particuliere fondsen. Een overzicht van dit soort fondsen vind je op de website van Handicap + studie.
Voor vergoedingen voor vervoer, hulpmiddelen en verzorging zie de pagina Vervoer en voorzieningen voor school.

Kan ik naast de studiefinanciering ook een Wajong-uitkering krijgen?

  • Je kunt een Wajong-uitkering aanvragen als je al studiefinanciering ontvangt en omgekeerd. Het bedrag van je basisbeurs telt voor de Wajong niet als inkomen. Je uitkering wordt dus niet gekort omdat je er een basisbeurs naast ontvangt.
  • Je Wajong-uitkering telt voor de studiefinanciering als bijverdienste, net als uit bijvoorbeeld een bijbaantje. Pas als de Wajong-uitkering netto hoger uitvalt dan het maximale bedrag dat je mag bijverdienen heeft dat gevolgen voor je studiefinanciering. . Ben je student met een Wajong-uitkering en ben je tussen de 18 tot 21 jaar, dan zal dat weinig problemen opleveren. Ben je 22 jaar of ouder, dan kun je wel met een korting worden geconfronteerd. Let op: de Wajong gaat in 2013 over in de Wwnv voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Het is niet duidelijk of de Wwnv-uitkering ook naast studiefinanciering kan bestaaan.


Kan ik naast de studie een bijbaantje nemen of vrijwilligerswerk doen?
Veel studenten hebben een bijbaantje. Met een handicap of chronische ziekte heb je daar vaak niet de tijd of energie voor. Twijfel je of je het aankunt, doe dan de PEP-meter van Handicap + studie. Als je het aankunt is een bijbaantje of vrijwilligerswerk zeker aan te raden: het vergroot je netwerk en je krijgt er werkervaring door. En die ervaring kan later bij je stage of baan van pas komen. Financieel levert een bijbaan niet altijd veel op door korting op studiefinanciering of Wajong.

Kan ik ook op kamers gaan wonen?
In sommige studentensteden kun je terecht in aangepaste studentenwoningen of Fokuswoningen. De decaan kan je hierover informatie geven.

Wat gebeurt er als ik door ziekte of handicap studievertraging oploop?
Soms kun jedoor uw handicap of ziekte je opleiding niet op tijd afronden. Daarom zijn er speciale regelingen:

  • Op grond van je beperking kun je een jaar verlenging van de diplomatermijn en de prestatiebeurs aanvragen. De decaan moet je verzoek dan wel ondersteunen. Heb je aan één extra jaar studiefinanciering niet genoeg, dan kun je een beroep doen op de hardheidsclausule of het afstudeerfonds (ook wel profileringsfonds). Ook daarover heeft de decaan meer informatie. Hoeveel geld je krijgt uit dat fonds bepaalt de hogeschool of de universiteit.
  •  Als je na je dertigste (maar voor uw vierendertigste) je studie tijdelijk moeten onderbreken, krijg je geen studiefinanciering meer. Als duidelijk is dat de onderbreking komt door je handicap, blijft het recht op studiefinanciering bestaan.

Langstudeerdersmaatregel
Vanaf 1 september 2012 betalen studenten 3000 euro boete als ze meer dan een jaar uitlopen op de duur van hun bachelor of master. Wanneer je vanwege verlenging van de studieduur door je beperking onder deze langstudeerdersmaatregel valt, moetj e die boete ook betalen. Meestal zal het afstudeer- of profileringsfonds je dan compenseren voor die boete.Je studentendecaan kan je informeren over de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen.

Wat gebeurt er als ik tijdens de studie ziek of gehandicapt raak?
Raak je tijdens je studie voor 80-100% arbeidsongeschikt, dan kun je de IB-Groep vragen om je prestatiebeurs om te zetten in een gift. Kun je door je handicap of ziekte je huidige studie niet afronden, maar een andere studie wel, dan kun je voor die nieuwe studie weer opnieuw studiefinanciering krijgen. Je kunt alleen gebruikmaken van deze regeling als je decaan het verzoek ondersteunt.

Meer informatie
Emma At Work
emma-at-work.nl
020 - 5664773
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam

Handicap + studie
handicap-studie.nl
030 - 2753300
postbus 222
3500 AE utrecht

Open Universiteit

ou.nl

IB-Groep
ibgroep.nl
050 - 5997755

Studiekeuze123
studiekeuze123.nl

UWV 
uwv.nl

· Gegevens geldig per
27 maart 2012

22 april 2012

VSN - Lt. gen. van Heutszlaan 6 - 3743 JN Baarn tel: 035-5480480
e-mail: vsn@vsn.nl - Bank: ING 1422400

disclaimer - colofon