Nieuws Wet & Recht Hulpverleners Markt Onderzoek Spierziekten Webwinkel Links Hulpmiddelen Vereniging Mijn VSN Normale lettergrootte Grote lettergrootte Grootste lettergrootte
VSN - Vereniging met veel gezichten
HomeWord lid E-mail Myocafé
Menu
   Vereniging Spierziekten Nederland
deze site internet

sitemap: Sitemap lettergrootte: Lettergrootte

Momenteel online:
64 bezoekers
  Overzicht
  Trefwoord
  Wetten
    < Home < Wet & Recht < Regeling

Wet & Recht

Naar een speciale school


· Regelingen
Wet gemeentelijke regelingen leerlingenvervoer
Wet op de expertisecentra (WEC)


Als uw kind speciale begeleiding en voorzieningen nodig heeft om onderwijs te kunnen volgen, kan het terecht in het speciaal onderwijs of op een gewone school. U mag zelf kiezen welke school bij uw kind past

Let op: het speciaal onderwijs gaat in 2013 veranderen.

Hoe kies ik tussen een speciale en een gewone school?
U mag samen met uw kind zelf bepalen waar uw kind het best tot zijn recht komt. Op een speciale school waar altijd zorg aanwezig is en waar veel andere kinderen met een beperking zijn, of op een gewone school in de buurt. Soms zijn er wel praktische hindernissen. Bij speciale scholen is niet altijd plaats. Bij gewone scholen zijn de gebouwen vaak niet toegankelijk. Ook kan de school uw kind weigeren. Meer informatie over gewone scholen staat op de pagina Naar een gewone school.

De keuze voor een school is best lastig. Neem er daarom ruim de tijd voor. Vaak helpt het om andere ouders met kinderen met een handicap te vragen hoe zij hun keuze hebben gemaakt. Via ouder- en belangenorganisaties kunt u met hen in contact komen. Vindt u het moeilijk om een keuze te maken, dan kan MEE u wellicht  helpen. U kunt ook bij andere ouders te rade gaan, bijvoorbeeld via een forum.

Heeft mijn kind recht op speciaal onderwijs?
Als u heeft gekozen voor speciaal onderwijs, dan moet nog worden vastgesteld of uw kind inderdaad speciale begeleiding en voorzieningen op school nodig heeft. U meldt uw kind aan bij een speciale school of bij het Regionale Expertisecentrum (REC), het samenwerkingsverband van speciaal onderwijs in uw regio (welke van deze twee opties voor u geldt verschilt per regio). Soms ook verwijst bijvoorbeeld uw huisarts u door. Medewerkers van het REC helpen u met het verzamelen van de gegevens die nodig zijn voor de aanmelding (het dossier). Dat duurt in de regel ten hoogste vier weken).

Een onafhankelijke Commissie voor de Indicatiestelling (CvI), bekijkt dan of uw kind inderdaad speciaal onderwijs nodig heeft (een indicatie krijgt). Dit hang af van wat uw kind wel en niet kan en welke ontwikkeling mogelijk is. Na acht weken weet u meestal of uw kind een indicatie krijgt. Soms heeft het CvI zestien weken nodig. Met deze indicatie meldt u uw kind aan op de school van uw keuze. Meer informatie over de indicatieprocedure vindt u bij het Meld- en adviespunt indicatiestelling LGF.

Welke vorm van speciaal onderwijs past bij mijn kind?
Er zijn allerlei vormen van speciaal onderwijs voor kinderen met (combinaties van) handicaps. Kinderen leren hier ook hoe ze zich met hun handicap in het dagelijks leven kunnen redden. Soms is aan de school ook een internaat verbonden.
Speciale scholen werken samen met Regionale Expertisecentra (REC's), die in clusters verdeeld zijn:

  • cluster 1 voor visueel gehandicapte kinderen
  • cluster 2 voor kinderen met hoorproblemen of taal- en spraakmoeilijkheden
  • cluster 3 voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap of chronische ziekte
  • cluster 4 voor kinderen met ernstige gedragsproblemen of psychiatrische problemen

Voor kinderen met leer- en opvoedingsproblemen gelden andere regelingen. Deze komen hier verder niet aan de orde. Als uw kind een indicatie heeft gekregen is vaak al duidelijk wat voor soort school geschikt is. Zo niet, dan kunt u een REC inschakelen voor advies en begeleiding bij het kiezen van een school. Adressen van Regionale Expertise Centra in uw regio vindt u op de website van de WEC-raad .

Mijn kind is toegelaten op school, wat nu?
U kunt nu nagaan of u nog leerlingenvervoer, hulpmiddelen of extra zorg moet aanvragen. Zie hiervoor de pagina Vervoer en voorzieningen voor school. De school maakt in overleg met u een handelingsplan voor uw kind. Daarin staat in welke resultaten de school wil bereiken en wat er voor nodig is om dat voor elkaar te krijgen. Als u het ermee eens bent zet u er uw handtekening onder.

Hoe lang blijft een indicatie geldig?
Een indicatie is drie of vier jaar geldig, afhankelijk van het soort beperking van uw kind. Daarna moet u opnieuw een indicatie aanvragen.

Kan mijn kind overstappen van een speciale school naar een gewone school of andersom?
Als de school die u uitkiest toch niet goed uitpakt voor uw kind, kunt u overstappen van een speciale school naar een gewone school of andersom. Hiervoor is geen nieuwe indicatie nodig.

En als mijn kind naar de middelbare school gaat?
Als uw kind al een indicatie heeft op voor het basisonderwijs, geldt die ook voor het voortgezet onderwijs. Binnen het speciale onderwijs kan een kind vaak op dezelfde school doorstromen naar de middelbare school. Uw kind kan nu ook overstappen naar een gewone middelbare school.In principe biedt het speciale onderwijs dezelfde mogelijkheden als het gewone voortgezet onderwijs. In de praktijk kan uw kind op veel speciale scholen niet terecht voor het vwo.

Wat zijn de mogelijkheden na de middelbare school?
Het speciale onderwijs na de middelbare school bestaat alleen uit beroepsonderwijs (mbo). Meer informatie hierover staat op de pagina Beroepsonderwijs en omscholing.
Voor hoger onderwijs (HBO en universiteit) is uw kind aangewezen op het gewone onderwijsaanbod. Er bestaan wel speciale regelingen voor studenten met een handicap. Meer informatie staat op de pagina Studeren.

Verwachte veranderingen: passend onderwijs
Vanaf augustus 2013 gaan scholen voor  speciaal onderwijs  deelnemen in regionale samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Binnen de samenwerkingsverbanden spreken de scholen af welke leerlingen kunnen worden doorverwezen naar het (voortgezet) speciaal onderwijs. Voor leerlingen die worden doorverwezen, geeft het samenwerkingsverband een 'toelaatbaarheidsverklaring' af. Daarmee vervalt de landelijke indicatiestelling. Een nieuwe wet moet ervoor zorgen dat leerlingen vanuit het (voortgezet) speciaal onderwijs zo mogelijk weer kunnen instromen in het gewone onderwijs of doorstromen naar een gewone vervolgopleiding. Het speciaal onderwijs blijft bestaan met een capaciteit voor ongeveer 70.000 leerlingen.

Meer informatie

 


· Gegevens geldig per
13 februari 2012

22 april 2012

VSN - Lt. gen. van Heutszlaan 6 - 3743 JN Baarn tel: 035-5480480
e-mail: vsn@vsn.nl - Bank: ING 1422400

disclaimer - colofon