Nieuws Wet & Recht Hulpverleners Markt Onderzoek Spierziekten Webwinkel Links Hulpmiddelen Vereniging Mijn VSN Normale lettergrootte Grote lettergrootte Grootste lettergrootte
VSN - Vereniging met veel gezichten
HomeWord lid E-mail Myocafé
Menu
   Vereniging Spierziekten Nederland
deze site internet

sitemap: Sitemap lettergrootte: Lettergrootte

Momenteel online:
51 bezoekers
  Overzicht
  Trefwoord
  Wetten
    < Home < Wet & Recht < Regeling

Wet & Recht

Naar een gewone school


· Regelingen
Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte
Wet op de leerlinggebonden financiering (LGF of Rugzak)


U kunt ervoor kiezen om uw kind naar een gewone school te laten gaan. Die school krijgt dan geld voor extra onderwijs, begeleiding en aangepaste leermiddelen.

Hoe kan een gewone school mijn kind goed opvangen?
Een gewone school is niet afgestemd op kinderen met een beperking of ziekte. Daarom krijgt de school die uw kind toelaat geld voor extra onderwijs en begeleiding en voor aangepaste leermiddelen voor uw kind. Dit geld heet officieel leerlinggebonden financiering, maar staat bekend als het rugzakje. Als ouder heeft u inspraak in de besteding van dat geld. Rugzakjes zijn er voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo.


Let op: op 1 augustus 2013 verdwijnt het rugzakje

Waar is het geld in het rugzakje voor bedoeld?
In het rugzakje zit geld voor:

  • extra lesuren voor uw kind (via extra formatie van de leerkracht);
  • aangepast lesmateriaal voor uw kind;
  • ondersteuning van de leerkracht van uw kind vanuit het REC (ambulante begeleiding), waardoor hij of zij lessen beter kan afstemmen op uw kind.

De hoeveelheid geld is afhankelijk van het soort beperking van uw kind.
Vergoedingen voor hulpmiddelen en verzorging worden op een andere manier betaald. Kijk hiervoor op de pagina Vervoer en voorzieningen voor school.

Welke school past bij mijn kind?
In het gewone onderwijs zijn er veel scholen om uit te kiezen. Het is handig om een aantal scholen in uw buurt te vergelijken door de schoolgids en kwaliteitskaart te bekijken en door de school te bezoeken. U kunt dan kijken of de school toegankelijk is, hoe de sfeer is, of er andere kinderen met een handicap zijn en hoe hun ervaringen zijn.
Als u niet de dichtstbijzijnde toegankelijke school kiest voor uw kind, loopt u de kans dat de gemeente het vervoer naar die school niet regelt of niet (helemaal) vergoedt.

Gelijke behandeling van leerlingen met een beperking

Sinds 1 augustus 2009 is de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) van toepassing op het primair en voortgezet onderwijs.

 

De wet stelt dat  ongelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte in het primair en voortgezet onderwijs verboden is. Het verbod geldt voor:

  • de toegang tot het onderwijs;
  • het aanbieden van het onderwijs;
  • het afnemen van toetsen en dergelijke.

 

Ouders hoeven bijvoorbeeld geen eigen bijdrage meer te betalen voor aangepast lesmateriaal voor hun kind met een beperking. De scholen voor basis- en voortgezet onderwijs betalen het aangepaste lesmateriaal zelf, net zo als het reguliere lesmateriaal.


Ook is de school verplicht om aanpassingen te realiseren als een leerling die nodig heeft. De wet zegt dat die aanpassing dan wel doeltreffend moet zijn en niet onevenredig belastend voor de school.

 

Mag een school mijn kind weigeren?
Een school mag kinderen met een beperking niet enkel om die reden weigeren. Het is echter niet verplicht dat ieder kind automatisch op de school van zijn of haar keuze wordt toegelaten. Het bestuur van de school kan geschiktheidseisen aan leerlingen stellen. Ook kan het natuurlijk zo zijn dat een school gewoon geen plaats heeft voor nieuwe leerlingen.

 

Hoe krijgt mijn kind een rugzakje?
Als u een school heeft gevonden die uw kind wil toelaten moet u nog het rugzakje aanvragen. U meldt uw kind aan bij een speciale school of bij het REC, het samenwerkingsverband van speciaal onderwijs in uw regio (welke van deze twee opties voor u geldt verschilt per regio). Soms ook verwijst bijvoorbeeld uw huisarts u door. Medewerkers van het REC helpen u met het verzamelen van de gegevens die nodig zijn voor de aanmelding (het dossier). Dat duurt in de regel ten hoogste vier weken.
Een onafhankelijke commissie, Commissie voor de Indicatiestelling of CvI, bekijkt dan of uw kind inderdaad een rugzakje nodig heeft (een indicatie krijgt). Dit hang af van wat uw kind wel en niet kan en welke ontwikkeling mogelijk is. Na acht weken weet u meestal of uw kind een indicatie krijgt. Soms heeft het CvI zestien weken nodig. Met deze indicatie meldt u uw kind aan op de school van uw keuze.

Toegelaten op school en dan?
U kunt nu nagaan of u nog leerlingenvervoer, hulpmiddelen of extra zorg kunt aanvragen. Zie hiervoor de pagina Vervoer en voorzieningen voor school. De school maakt in overleg met de ouders een handelingsplan voor het kind. Dat is een overeenkomst die de school met u sluit. Er staat in welke resultaten de school wil bereiken en wat er voor nodig is om dat voor elkaar te krijgen. Als u het ermee eens bent zet u er uw handtekening onder.

Hoe worden algemene aanpassingen van basisscholen en middelbare scholen betaald?
Trapliften en aanpassingen aan de buitenkant van het gebouw zijn de verantwoordelijkheid van de gemeente. Aanpassingen in het gebouw zijn de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur (in het bijzonder onderwijs) of de gemeente (in het openbare onderwijs). De scholen krijgen wel geld voor algemene aanpassingen voor leerlingen met een beperking, maar ze zijn niet verplicht om dat geld ook echt specifiek daaraan te besteden. Omdat de verantwoordelijkheid voor de aanpassingen is verdeeld tussen school en gemeente, kunnen aanvraagprocedures nogal eens problemen opleveren.


Geen rugzakje, kan ik toch voorzieningen krijgen?
Als uw kind geen indicatie heeft voor speciaal onderwijs of een rugzakje gaat het naar een gewone school. Maar het betekent niet dat het geen recht heeft op voorzieningen. Kijk hiervoor op de pagina Vervoer en voorzieningen op school.

Voor leerlingen die geen aanspraak kunnen maken op een rugzak, bijvoorbeeld kinderen met dyslexie, bestaat het 'Weer Samen Naar School-beleid' van de overheid. Dit houdt in dat scholen in een regio samen geld krijgen voor de begeleiding van kinderen met een beperking, en samen bepalen hoe de middelen worden ingezet. Op die manier hoeft de leerling niet naar een andere school. U overlegt met de school hoe de leerkracht extra zorg kan bieden.

Mijn kind heeft moeite met gewone examens. Kunnen ze worden aangepast?
Voor leerlingen met een beperking is het soms lastig een Cito-toets of examen te maken. Daarom mag uw kind aangepaste examens afleggen, bijvoorbeeld een examen dat in grote letters is gedrukt of wordt voorgelezen. Of de leerling mag de vragen beantwoorden op een computer of langer over het examen doen. De inhoud van het examen is hetzelfde.

En na de middelbare school?
Na de middelbare school kan uw kind kiezen uit speciaal of gewoon beroepsonderwijs (mbo), of gewoon hoger onderwijs (HBO en universiteit). Meer informatie hierover staat op de pagina's Beroepsonderwijs en omscholing en Studeren.


Verwachte veranderingen
Op 1 augustus 2013 verdwijnt het rugzakje. Een deel het budget voor zorgleerlingen gaat rechtstreeks naar de schoolbesturen. In het nieuwe stelsel, Passend onderwijs, krijgen niet ouders maar scholen (in nieuwe regionale samenwerkingsverbanden) de verantwoordelijkheid om voor elk kind een zo goed mogelijke school te vinden (zorgplicht). Met vragen hierover kunt u terecht bij het Infopunt Passend onderwijs en de landelijke Ouderlijn (0800 5010).

 

Meer informatie

· Gegevens geldig per
19 januari 2010

22 april 2012

VSN - Lt. gen. van Heutszlaan 6 - 3743 JN Baarn tel: 035-5480480
e-mail: vsn@vsn.nl - Bank: ING 1422400

disclaimer - colofon