Nieuws Wet & Recht Hulpverleners Markt Onderzoek Spierziekten Webwinkel Links Hulpmiddelen Vereniging Mijn VSN Normale lettergrootte Grote lettergrootte Grootste lettergrootte
VSN - Vereniging met veel gezichten
HomeWord lid E-mail Myocafé
Menu
   Vereniging Spierziekten Nederland
deze site internet

sitemap: Sitemap lettergrootte: Lettergrootte

Momenteel online:
62 bezoekers
  Overzicht
  Trefwoord
  Wetten
    < Home < Wet & Recht < Regeling

Wet & Recht

Uw rechten als patiŽnt
Als u medische zorg nodig heeft en daarvoor een 'overeenkomst' aangaat met uw hulpverlener, heeft u te maken met de rechten en plichten uit de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Recht op informatie
De hulpverlener moet u in begrijpelijke taal uitleg geven over de oorzaak van uw klachten, het onderzoek en de behandelingsmogelijkheden. Hij hoort u te wijzen op de risico's en op bijwerkingen van medicijnen. U moet de kans krijgen om vragen te stellen en over zijn voorstellen na te denken. Alleen in een noodsituatie mag een hulpverlener eerst handelen en u pas later informeren. Het kan helpen om iemand mee te nemen naar afspraken, een vragenlijstje te maken en de belangrijkste informatie op papier te vragen. 
 
Recht op een tweede mening (second opinion)
Als u het niet met de hulpverlener eens bent of twijfelt over de diagnose of de behandeling, mag u een tweede mening - second opinion - vragen in een andere praktijk of een ander ziekenhuis. PatiŽntenverenigingen kunnen daarover adviseren. Komt u er niet uit met uw behandelaars, dan kunt u een onafhankelijk advies vragen aan het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) in uw regio.     

Recht om toestemming te geven of te weigeren
Voor elk onderzoek en elke behandeling moet u toestemming geven. Alleen in noodsituaties mogen hulpverleners zonder uw toestemming doen wat zij in uw belang vinden. Is een behandeling eenmaal begonnen, dan hoeft de hulpverlener niet voor elke ingreep die samenhangt met de behandeling opnieuw toestemming te vragen. Wel is het belangrijk dat u alle informatie hebt gekregen die samenhangt met die behandeling, zodat u op goed geÔnformeerd uw toestemming hebt kunnen geven. Voor onderdelen die wat meer 'los' staan van de eigenlijke behandeling, maar wel in het kader van die behandeling gedaan worden, zoals bloedprikken, is weer wel uw toestemming nodig. Wel kunt u gedurende de behandeling beslissen uw toestemming in te trekken. De hulpverlener zal dan kijken of het medisch gezien mogelijk is om de behandeling te staken.    

Wettelijke vertegenwoordiging en wilsbeschikking
Voor kinderen onder de twaalf jaar moeten de ouders of voogden, de wettelijk vertegenwoordigers, toestemming geven voor onderzoek en behandeling. Tussen de twaalf en zestien jaar moet een kind zelf ook toestemming geven. Dit betekent dus een gezamenlijke toestemming. Vanaf zestien jaar mag iemand zelf beslissen. Voor het geval u door uw ziekte in de toekomst niet meer zelf kunt beslissen, kunt u een wettelijk vertegenwoordiger aanwijzen. Uw wensen voor de behandeling kunt u schriftelijk vastleggen in een wilsverklaring.  
 
Recht op bescherming van uw privacy
Gesprekken met behandelaars moeten altijd in een aparte kamer plaatsvinden waar anderen u niet kunnen zien of horen. Zonder uw toestemming mogen uw behandelaars geen informatie over u geven aan andere hulpverleners of aan uw familieleden.
Uw privacy is ook geregeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Met vragen of klachten kunt u contact opnemen met het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB).  

Recht op inzage in uw medisch dossier
Hulpverleners bewaren uw gegevens in een medisch dossier. U hebt het recht om uw dossier in te zien en er tegen vergoeding een kopie van te krijgen. Medische gegevens van familieleden, mochten die in uw dossier opgenomen zijn, moeten uit uw dossier worden gehaald voordat u het mag inzien.
Anderen dan uw behandelaars mogen uw dossier niet zonder uw toestemming inzien, tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming geeft.
Als de gegevens in uw dossier volgens u niet kloppen, dan kunt u vragen die te veranderen.  Weigert de hulpverlener dat, dan kunt u uw eigen mening opschrijven en aan het dossier laten toevoegen.
Gegevens uit uw dossier moeten minimaal vijftien jaar bewaard worden. U kunt eerder om vernietiging vragen, maar dat mag de hulpverlener weigeren als deze gegevens belangrijk zijn voor uw verdere behandeling of als anderen daar nadeel van hebben. Denk hierbij aan bepaalde erfelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor behandeling van kinderen.        

Meer informatie
Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
kiesbeter.nl
npcf.nl
consumentendeZorg.nl/patientenrechten

Centrum voor Consultatie en Expertise
cce.nl

College Bescherming Persoonsgegevens
cbpweb.nl

Wettelijke vertegenwoordiging en wilsverklaring
npcf.nl
ConsumentendeZorg.nl/patientenrechten 

 

· Gegevens geldig per
2 maart 2012

24 mei 2013

VSN - Lt. gen. van Heutszlaan 6 - 3743 JN Baarn tel: 035-5480480
e-mail: vsn@vsn.nl - Bank: ING 1422400

disclaimer - colofon