Nieuws Wet & Recht Hulpverleners Markt Onderzoek Spierziekten Webwinkel Links Hulpmiddelen Vereniging Mijn VSN Normale lettergrootte Grote lettergrootte Grootste lettergrootte
VSN - Vereniging met veel gezichten
HomeWord lid E-mail Myocafé
Menu
   Vereniging Spierziekten Nederland
deze site internet

sitemap: Sitemap lettergrootte: Lettergrootte

Momenteel online:
66 bezoekers
  Overzicht
  Trefwoord
  Wetten
    < Home < Wet & Recht < Regeling

Wet & Recht

Verpleging, verzorging, behandeling en begeleiding (AWBZ)


· Regelingen
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)


Hebt u door u ziekte of handicap thuis meer zorg of hulp nodig dan uw huisgenoten kunnen bieden? Dan kunt u een beroep doen op verschillende soorten thuiszorg op grond de AWBZ. Hulp bij het huishouden kunt u aanvragen bij uw gemeente. Voor zorg of verpleging die niet thuis maar in een speciale woonvorm wordt gegeven, zie Wonen.

Let op: in 2013 en 2014 gaat de AWBZ veranderen.

Verpleging, verzorging, behandeling of begeleiding
Er zijn vier soorten (functies) AWBZ-zorg aan huis:

 1. persoonlijke verzorging
 2. verpleging (maar medisch-specialistische verpleging valt niet onder de AWBZ)
 3. behandeling
 4. begeleiding

Sinds 2012 kunt u deze zorg niet meer als persoonsgebonden budget aanvragen; bestaande pgb’s worden in 2014 omgezet in zorg in natura. In sommige gevallen kunt u wel een beroep doen op de Vergoedingsregeling persoonlijke zorg (VPZ) waarmee u wel  zelf uw zorg kunt inkopen.

Indicatie
Een aanvraag voor AWBZ-zorg moet u (of uw gemachtigde) doen bij het Centrum Indicatiestelling voor de Zorg (CIZ). Voordat u het aanvraagformulier invult, is het verstandig om met uw huisarts of specialist te overleggen of advies te vragen aan een wijkverpleegkundige van een thuiszorgorganisatie in uw omgeving. Het CIZ onderzoekt welke zorg u nodig hebt en neemt daarover een beslissing.

De AWBZ is niet bedoeld voor ‘gebruikelijke zorg’: als u een partner hebt, moet die u helpen met bijvoorbeeld eten, wassen en aankleden. Duurt die hulp langer dan drie maanden, dan heet dat mantelzorg. Pas als uw huisgenoten u niet kunnen helpen, als u heel veel zorg nodig hebt of als er voor de mantelzorger overbelasting dreigt, kunt u in aanmerking komen voor AWBZ-zorg. 

Eigen bijdragen
Voor verpleging, verzorging of begeleiding betaalt u een eigen bijdrage die gebaseerd is op uw inkomen, de samenstelling van uw huishouden en uw leeftijd. Ook voor voorzieningen van de Wmo vragen sommige gemeenten een eigen bijdrage. Die twee bedragen mogen samen nooit hoger worden dan de maximale eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf. Uw eigen bijdrage wordt helaas niet lager als u hoge ziektekosten hebt.

De betaling loopt via het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Op hetcak.nl kunt u zelf uitrekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is.Voor AWBZ-zorg in bijvoorbeeld een verpleeghuis gelden andere eigen bijdragen, zie daarvoor het hoofdstuk Wonen.

Vergoedingsregeling persoonlijke zorg (VPZ)
Vanaf 2012 kunt u  bij nieuwe aanvragen AWBZ-zorg thuis alleen nog maar in natura krijgen. Er is één uitzondering. Onder de volgende voorwaarden kunt u een beroep doen op de Vergoedingsregeling persoonlijke zorg (VPZ) waarmee u wel zelf uw zorg kunt inkopen.

 • u hebt een onderbouwd zorgplan gemaakt;
 • er is geen passende zorg in natura voorhanden;
 • u hebt minstens tien uur per week zorg nodig. 

Bewoners van zogenoemde clusterwoningen met ADL-assistentie mogen ook gebruik maken van deze regeling. U kunt een aanvraag voor VPZ indienen bij uw zorgkantoor.

Er zijn nog veel onduidelijkheden over deze regel en de criteria. Kijk voor de laatste stand van zaken op pgb.nl, de website van de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget Per Saldo. Zie ook de informatie over de Vergoedingsregeling persoonlijke zorg (VPZ) op rijksoverheid.nl. Op cvz.nl vindt u de brochure Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2012.

Verantwoording afleggen (pgb/VPZ)

Bij een pgb of VPZ krijgt u een  netto budget  in de vorm van voorschotten op uw bankrekening gestort.  Dat bedrag mag u naar eigen inzicht besteden aan de zorg, bijkomende werkgeverskosten en bemiddelingskosten.  1,5% van het bedrag is 'bestedingsvrij'. Daarover  hoeft u geen verantwoording hoeft af te leggen. Wel loopt u het risico dat u na een aantal jaren een onderdeel van uw indicatie kwijtraakt als u uw budget niet geheel besteedt.  Een pgb/VPZ voor verpleging en verzorging mag u niet gebruiken voor huishoudelijke hulp.

Mensen inhuren (pgb/VPZ)
Met uw pgb/VPZ kunt u in principe inhuren wie u wilt: professionele zorgverleners, uw partner, familieleden, vrienden of bekenden. U kunt daarvoor een vacature plaatsen in lokale media of op de website van Per Saldo, www.pgb.nl. Ook kunt u een offerte vragen bij een thuiszorgorganisatie of een andere zorginstelling. Bij Per Saldo kunt u hierover ook advies vragen. Op zorgvoorelkaar.com kunt u zoeken naar en professionele zorg en vrijwillige hulp .

Afspraken en administratie
(pgb/VPZ)
Met degene die u inhuurt met een pgb/VPZ moet u de afspraken over het werk en de betaling moet u vastleggen in een schriftelijke overeenkomst. Bij het Servicentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u terecht voor modelovereenkomsten, het afdragen van belastingen en premies, de salarisadministratie en voor doorbetaling bij ziekte. U kunt  ook zelf de administratie regelen via epgb.nl

Begeleiding
Begeleiding is hulp in het dagelijks leven waardoor mensen met een ziekte of beperking zo goed mogelijk zelfstandig kunnen blijven leven. Het is bedoeld voor mensen die zonder deze begeleiding in een instelling moeten verblijven of zichzelf zouden verwaarlozen. Alleen mensen met matige of ernstige beperkingen op een van de volgende gebieden krijgen deze zorg:

 • sociale redzaamheid (de regie over het eigen leven);
 • zelfstandig voortbewegen;
 • probleemgedrag (agressief of dwangmatig);
 • psychische functioneren (denken, concentreren en waarnemen)
 • geheugen en oriëntatie (geheugen en bewustzijn).

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) of Bureau Jeugdzorg beoordeelt de ernst van de beperkingen. Bij psychosociale problemen of lichte beperkingen is geen begeleiding vanuit de AWBZ mogelijk. U kunt navragen of uw gemeente ondersteuning biedt vanuit de Wmo.

Behandeling
AWBZ-behandeling is bedoeld om te herstellen van een aandoening (revalidatie) of om te voorkomen dat de aandoening of beperking erger wordt. Denk aan begeleiding en hulp vanuit een verpleeghuis, bijvoorbeeld door een specialist ouderengeneeskunde, een arts verstandelijk gehandicapten of een gedragswetenschapper. U hoeft hiervoor geen eigen bijdrage te betalen.

Medisch-specialistische verpleging thuis
Medisch-specialistische verpleging thuis (MSVT) of ziekenhuisverplaatste zorg zoals het toedienen van medicijnen via een infuus of het toedienen van zuurstof valt niet onder de AWBZ. U krijgt die  zorg als uw specialist uit het ziekenhuis dit voorschrijft. Het wordt vergoed door uw zorgverzekering.

Verwachte veranderingen

Vanaf 2013 

 • moet u de AWBZ-functies dagbesteding en begeleiding aanvragen bij de gemeente (het valt dan onder de Wmo). Maakt u al gebruik van de AWBZ, dan verloopt dat vanaf 2014 ook via uw gemeente;
 • nemen de zorgverzekeraars de taken van de zorgkantoren over;
 • gaan mensen met eigen vermogen meer eigen bijdrage betalen voor de AWBZ (en de Wmo);
 •  verdwijnt de uitleen van hulpmiddelen uit de AWBZ. Hulpmiddelen worden ondergebracht in de Zorgverzekering;
 •  wordt waarschijnlijk de toegang tot de AWBZ voor zwakbegaafden beperkt. Het kabinet wil dat de zorg voor deze mensen dichterbij en meer vanuit het eigen sociale netwerk wordt georganiseerd.

Vanaf 2014

 • wordt in de AWBZ wonen gescheiden van zorg; u moet dan zelf uw huurbetaling regelen.

Er is een wetsvoorstel in behandeling bij het parlement (Beginselenwet AWBZ-zorg) waardoor mensen die gebruikmaken van AWBZ-zorg straks betere afspraken kunnen maken met hun zorgverlener over de invulling van hun dagelijkse leven.

Zie rijksoverheid.nl voor meer informatie over ontwikkelingen rond de AWBZ.

· Gegevens geldig per
27 februari 2009

23 april 2012

VSN - Lt. gen. van Heutszlaan 6 - 3743 JN Baarn tel: 035-5480480
e-mail: vsn@vsn.nl - Bank: ING 1422400

disclaimer - colofon