Nieuws Wet & Recht Hulpverleners Markt Onderzoek Spierziekten Webwinkel Links Hulpmiddelen Vereniging Mijn VSN Normale lettergrootte Grote lettergrootte Grootste lettergrootte
VSN - Vereniging met veel gezichten
HomeWord lid E-mail Myocafé
Menu
   Vereniging Spierziekten Nederland
deze site internet

sitemap: Sitemap lettergrootte: Lettergrootte

Momenteel online:
74 bezoekers
  Overzicht
  Trefwoord
  Wetten
    < Home < Wet & Recht < Regeling

Wet & Recht

Aanvullingen op uw uitkering


· Regelingen
Wet werk en bijstand (Wwb)


Krijgt u vanwege ziekte of arbeidsongeschikt een uitkering van UWV of loondoorbetaling van uw werkgever? Dan kan het inkomen van uw gezin lager zijn dan het sociaal minimum. In dat geval komt u soms in aanmerking op een aanvulling op uw inkomen. Als u langdurig afhankelijk bent van de zorg van anderen wordt de uitkering soms verhoogd.

Direct naar 'verhoogde uitkering'

Aanvulling tot sociaal minimum
Als uw inkomen vanwege uw ziekte of arbeidsongeschiktheid  lager is dan het sociaal minimum, dan kunt u een aanvulling op uw inkomen krijgen. U krijgt de aanvulling 

 • in het tweede jaar van uw ziekte wanneer uw werkgever uw loon niet meer hoeft aan te vullen tot het sociaal minimum,  of
 • wanneer u een uitkering krijgt op grond van WW, IOW, Ziektewet, WAO, WIA, WAZ, WAZO of Wajong.

U krijgt geen toeslag als u:

 • vrijwillig verzekerd bent voor werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid;
 • jonger bent dan 18 jaar;
 • jonger bent dan 21 jaar, bij uw ouders woont en geen kinderbijslag krijgt;
 • met onbetaald verlof bent;
 • tijdens studie of scholing op grond van de Wajong;
 • getrouwd bent of samenwoont met een partner die na 31 december 1971 is geboren. Als u in deze situatie een kind onder de 12 jaar in huis hebt, kunt u wel weer recht hebben op de toeslag;
 • naar het buitenland verhuist.

Wanneer uw uitkering of loondoorbetaling stopt, eindigt ook uw toeslag. Uw toeslag stopt ook als u niet meer aan de voorwaarden voldoet.

Als u of uw partner naast uw uitkering werkt of gaat werken, dan is dat natuurlijk van invloed op uw toeslag. Een deel van deze inkomsten telt de eerste twee jaar niet mee bij het berekenen van de toeslag. Het bedrag dat niet meetelt is maximaal 15% van het bruto minimumloon.

Bijstand
Blijft u zelfs met de toeslag onder het sociaal minimum? Dan kunt u misschien bijstand krijgen. Neem hiervoor contact op met UWV WERKbedrijf in uw gemeente. Zie voor meer informatie werk.nl.

Verhoogde uitkering
Sommige mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering zijn langdurig afhankelijk van de zorg van anderen. Omdat dit extra kosten met zich meebrengt, kan de uitkering bij volledige arbeidsongeschikt worden opgehoogd tot 85% of 100% van het bedrag waarop uw uitkering is gebaseerd, afhankelijk van uw situatie en de hoeveelheid hulp die u nodig hebt.

Ophoging tot 100%
De regeling geldt voor WAO-, WAZ-, WIA- of Wajong-uitkering. De uitkering wordt verhoogd  tot 100%  als u  blijvend hulp of zorg nodig heeft bij bijna alle dagelijkse handelingen zoals bijvoorbeeld wassen, aankleden, toiletbezoek off als u niet alleen kunt zijn. Ook bijj 24-uurszorg kan worden verhoogd tot 100%. U krijgt geen ophoging tot 100% als u voor deze dagelijkse en blijvende hulp al gebruikt maakt van andere regelingen:

 • U gaat minimaal 4 dagen per week naar de dagopvang van een instelling.
 • U woont in een woonvorm waar u hulp of afroep krijgt.
 • U krijgt betaalde hulp, bijvoorbeeld via een Persoonsgebonden Budget (pgb).
 • U volgt speciaal onderwijs.

Ophoging tot 85%
De uitkering wordt verhoogd  tot 85% als u blijvende hulp of zorg nodig heeft bij sommige dagelijkse handelingen zoals wassen, aankleden, toiletbezoek, of als u niet altijd alleen kunt zijn. Is er 's nachts geen zorgbehoefte dan zal de ophoging meestal beperkt blijven tot 85%.

Aanvragen
U kunt de ophoging van de uitkering zelf aanvragen bij UWV. Neem daarover contact op met uw arbeidsdeskundige of met UWV .

Aanvulling voor werknemers bij overheid en onderwijs
Werknemers bij overheid en onderwijs kunnen aanvullingen op hun uitkering krijgen bij ontslag of herplaatsing zoals het Arbeidsongeschiktheidspensioen (of de voorlopers hiervan, het Invaliditeitspensioen en de Herplaatsingstoelage). Zie hiervoor abp.nl, de website van pensioenfonds voor overheid en onderwijs ABP.

IOAW
Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt en werkloos bent, kunt u soms ook een beroep doen op een IOAW-uitkering, namelijk:

 • als u op of na uw vijftigste recht hebt gekregen op een WGA-uitkering en dit recht weer verliest omdat u bij uw herkeuring voor minder dan 35% arbeidsongeschikt bent bevonden;
 • als u minder dan 80% arbeidsongeschikt bent, op 28 december 2005 een IOAW-uitkering ontving en geen hebt recht op een toeslag (omdat u een partner hebt die na 31 december 1971 is geboren en geen kind heeft jonger dan twaalf jaar). U moet dan wel alles doen om weer aan het werk te komen.

Vůůr de WIA gold de IOAW ook voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. Daarvoor in de plaats is een toeslag op grond van de Toeslagenwet gekomen. Als u geen recht hebt op een toeslag kunt u soms wel een IOAW-uitkering krijgen.

Voor andere aanvullingen op uw inkomen (niet speciaal bedoeld voor arbeidsongeschikten) zie het hoofdstuk FinanciŽle ondersteuning.

Meer informatie
uwv.nl
  0900 9294
Informatie over uitkeringen en toeslagen op Rijksoverheid.nl

meerkosten.nl

abp.nl

· Gegevens geldig per
15 maart 2012

22 april 2012VSN - Lt. gen. van Heutszlaan 6 - 3743 JN Baarn tel: 035-5480480
e-mail: vsn@vsn.nl - Bank: ING 1422400

disclaimer - colofon