Nieuws Wet & Recht Hulpverleners Markt Onderzoek Spierziekten Webwinkel Links Hulpmiddelen Vereniging Mijn VSN Normale lettergrootte Grote lettergrootte Grootste lettergrootte
VSN - Vereniging met veel gezichten
HomeWord lid E-mail Myocafé
Menu
   Vereniging Spierziekten Nederland
deze site internet

sitemap: Sitemap lettergrootte: Lettergrootte

Momenteel online:
85 bezoekers
  Overzicht
  Trefwoord
  Wetten
    < Home < Wet & Recht < Regeling

Wet & Recht

Inkomen bij arbeidsongeschiktheid: WIA


· Regelingen
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)


Wanneer u als werknemer arbeidsongeschikt wordt, krijgt u een uitkering op grond van de WIA Het is de bedoeling dat u zoveel werkt als u kunt.

Wie krijgt te maken met de WIA?
Bent langer dan 2 jaar ziek? Dan krijgt u na 2 jaar van ziekte te maken met de WIA. De WIA kent 2 verschillende soorten uitkeringen. De IVA-uitkering voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. En de WGA-uitkering voor mensen die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn.

De WIA vervangt de WAO. Mensen die een WAO-uitkering hebben, krijgen niet met de WIA te maken. Dat geldt ook voor mensen die minder dan 5 jaar geleden een WAO-uitkering hadden en uitvallen met dezelfde klachten. Zie verder Inkomen bij arbeidsongeschiktheid: WAO.

WIA aanvragen
Een WIA-uitkering vraagt u aan als u 1 jaar en 8 maanden na uw ziekmelding nog niet volledig werkt of niet bent teruggekeerd in een functie waarmee u hetzelfde kunt verdienen als uw oude functie.

De aanvraagformulieren krijgt u via UWV toegestuurd. Heeft u geen aanvraagformulier ontvangen? Download de formulieren dan van de website van UWV. Daarin  staat ook welke documenten u samen met het aanvraagformulier moet opsturen. Zorg ervoor dat uw aanvraag bij UWV binnen is voordat u 1 jaar en 9 maanden ziek bent.

Op basis van de formulieren die u opstuurt, kijkt UWV of u en uw werkgever genoeg hebben gedaan om te zorgen dat u weer kunt gaan werken. Als dat zo is, wordt u uitgenodigd voor een WIA-beoordeling. Vindt UWV dat u of uw werkgever te weinig aan re-integratie heeft gedaan? Dan moet de werkgever lang uw loon bij ziekte betalen, of krijgt u pas later recht op een uitkering.

De WIA-beoordeling
De WIA-beoordeling bestaat uit twee gesprekken. Eerst krijgt u een gesprek met een verzekeringsarts. Die bekijkt wat u kunt,  wat uw beperkingen zijn en  of er een kans is dat u herstelt. Het kan zijn dat de verzekeringsarts informatie van uw huisarts of specialist wil gebruiken. Dat mag alleen met uw toestemming. Wilt u zelf graag dat de verzekeringsarts contact met uw artsen opneemt? Vertel dat dan in het gesprek.

Als u volgens de verzekeringsarts kunt werken dan krijgt u een uitnodiging voor een gesprek met een arbeidsdeskundige. Die bekijkt wat voor werk u met uw beperkingen, uw werkervaring en uw opleiding kunt doen. De arbeidsdeskundige bepaalt hoeveel u met dat werk nog zou kunnen verdienen. Dit bedrag wordt vergeleken met het loon dat u verdiende voor u ziek werd. De uitkomst van de berekening van de arbeidsdeskundige is een percentage. Dat percentage wordt het loonverlies genoemd.

U ontvangt een brief van UWV met de uitslag van de WIA-beoordeling. Er zijn vier beslissingen mogelijk:

 • Uw loonverlies is minder dan 35%

Als het verschil met wat u vroeger kon verdienen kleiner is dan 35%, hebt u geen recht op een uitkering. Het is de bedoeling dat u bij uw werkgever blijft werken. Samen met uw werkgever bekijkt u of u terug kunt keren in uw eigen functie. Lukt dat niet dan kijkt u naar andere functies in het bedrijf die u zou kunnen doen. Als er binnen het bedrijf geen mogelijkheden zijn, dan kan uw werkgever u helpen bij het zoeken van een baan bij een andere werkgever. Uw werkgever mag u niet ontslaan om uw arbeidsongeschiktheid, maar wel omdat er in het bedrijf geen passend werk voor u te vinden is. U hebt dan misschien recht op een werkloosheidsuitkering die u kunt aanvragen bij UWV Werkbedrijf (werk.nl).

 • Uw loonverlies ligt tussen de 35 en 80%

Als het verschil tussen wat u nu en vroeger kon verdienen ligt tussen de 35% en 80%, dan krijgt u een WGA-uitkering. Dat is een uitkering voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten.

 • Uw loonverlies is 80% of meer en er is een redelijke kans op herstel

Het verschil met wat u vroeger kon verdienen is 80% of meer. Omdat er wel kans is dat u herstelt, krijgt u een WGA-uitkering. UWV verwacht dat u op termijn weer kunt gaan werken.

 • Uw loonverlies is 80% of meer en er is geen of een kleine kans op herstel

UWV gaat ervan uit dat u niet kunt werken en dat u dat in de toekomst ook niet zult kunnen. U krijgt een IVA-uitkering.

Als u het niet eens bent met de uitslag van de WIA-beoordeling dan kunt u in bezwaar gaan tegen de beslissing van UWV. Dit moet u doen binnen 6 weken na de datum van de beslissing.

De WGA-uitkering
WGA staat voor regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Het is een uitkering die het loon dat u verdient aanvult. Hoe meer u met werken verdient, hoe hoger uw inkomen. Er zijn verschillende soorten WGA-uitkeringen.


1. De loongerelateerde uitkering
2. De loonaanvullinguitkering

3. De vervolguitkering

1. De loongerelateerde uitkering
Als u in de 36 weken voor u ziek werd in minimaal 26 weken gewerkt heeft, dan heeft u recht op een loongerelateerde WGA-uitkering.  Een week telt mee als u in die week minimaal 1 uur heeft gewerkt. Heeft u minder weken gewerkt? Dan krijgt u meteen een loonaanvullings- of vervolguitkering.

Hoogte en duur
De loongerelateerde uitkering is gebaseerd op het loon dat u verdiende in het jaar voor u ziek werd (er geldt een maximum). De duur van de loongerelateerde uitkering hangt af van uw arbeidsverleden en is minimaal 3 en maximaal 38 maanden.
Als u niet werkt naast de uitkering dan ontvangt u in de eerste 2 maanden 75% van uw laatst verdiende loon. Daarna krijgt u 70% van uw laatstverdiende loon.
Werkt u wel, dan krijgt u naast uw loon een uitkering van 70% van het verschil tussen uw oude loon en uw nieuwe loon. Behalve in de eerste 2 maanden, dan ontvangt u 75% van dit verschil.

Een voorbeeld:
U verdient in het jaar voordat u ziek werd 1500 euro per maand.

Als u niet werkt  is uw loongerelateerde WGA-uitkering:

 • de eerste 2 maanden 75% van 1500 euro = 1125 euro.
 • daarna 70% van 1500 euro = 1050 euro

Als u wel werkt en daarmee 800 euro verdient is uw loongerelateerde uitkering:

 • de eerste 2 maanden 75% van 1500 - 800 = 525 euro. Uw totale inkomen is dan 800 (loon)  + 525 (WGA) = 1325 euro.
 • daarna 70% van 1500 - 800 = 490 euro. Uw  totale inkomen is dan 800 (loon) + 490 (WGA) = 1290 euro. 

Als u werkt heeft u dus meer inkomen.

Loonaanvullings- of vervolguitkering
Na afloop van de loongerelateerde uitkering, krijgt u een loonaanvullings- of vervolguitkering.

 • Is uw loonverlies 80% of meer? Dan krijgt u altijd een loonaanvullingsuitkering.
 • Is uw loonverlies tussen de 35% en 80%? Dan bepaalt de hoogte van het loon dat u verdient welke uitkering u krijgt. Bij de WIA beoordeling heeft UWV berekend hoeveel u nog kunt verdienen.
  • Als u 50% of meer van dat bedrag verdient, dan krijgt u een loonaanvullingsuitkering.
  • Verdient u minder dan 50% van wat u volgens UWV kunt verdienen, dan krijgt u een vervolguitkering.

Een voorbeeld:
U verdiende in het jaar voordat u ziek werd 1500 euro per maand. Volgens UWV kan u nu nog 1000 euro per maand verdienen. Elke maand dat u 500 euro of meer verdient, krijgt u een loonaanvullingsuitkering. Verdient u minder dan 500 euro per maand, dan krijgt u een vervolguitkering. 

Duur loonaanvullings- of vervolguitkering
U krijgt een loonaanvullings- of vervolguitkering tot uw 65ste, tenzij uw situatie verandert.

 • Verdient u 65% of meer van het loon dat u verdiende voor u ziek werd? Dan stopt uw uitkering na 1 jaar.
 • Wordt u opnieuw beoordeeld en kunt u volgens UWV 65% of meer van uw oude loon verdienen? Dan stopt de WIA-uitkering na 2 maanden.
 • Blijkt bij een herbeoordeling dat uw loonverlies 80% of meer is en heeft u geen kans op herstel? Dan krijgt u een IVA-uitkering.

Loonaanvullingsuitkering
Een loonaanvullingsuitkering vult het loon dat u verdient aan met het 70% van het verschil tussen uw oude loon en het loon dat u nog kunt verdienen.

Een voorbeeld:
U verdiende 1500 euro per maand voordat uziek werd. U kan volgens UWV nog 1000 euro per maand verdienen. De loonaanvullingsuitkering is dan 70% van 1500 - 1000 = 350 euro.

Als u 800 euro verdient dan is uw totale inkomen 800 (loon) + 350 (WGA) = 1150 euro.

Vervolguitkering
De vervolguitkering is gebaseerd op het minimumloon. Hoe hoog uw vervolguitkering is, hangt af van uw loonverlies.

Loonverlies    Hoogte vervolguitkering
65 - 80% 50,75% van het minimumloon
55 - 65% 42% van het minimumloon
45 - 55% 35% van het minimumloon
35 - 45%  28% van het minimumloon

Een voorbeeld:
U verdiende 1500 per maand voordat uziek werd.
U kan volgens UWV nu nog 1000 euro per maand verdienen.
Uw loonverlies is daarmee 1000/1500 = 67%.

U krijgt dus een loonaanvullingsuitkering van 50,75% van het minimumloon. De hoogte van de vervolguitkering is afhankelijk van het inkomen van de partner.

De IVA-uitkering
IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. U krijgt een IVA-uitkering als bij de WIA beoordeling blijkt dat uw loonverlies 80% of meer is en u geen of een kleine kans op herstel heeft.

Hoogte en duur
Een IVA-uitkering bedraagt 75% van het loon dat u verdiende in het jaar voordat u ziek werd. Er geldt daarbij wel een maximumloon.

Een IVA-uitkering kan duren tot u 65 jaar wordt. Veranderingen in uw situatie moet u doorgeven aan UWV. UWV kan u dan oproepen voor een herbeoordeling waarbij opnieuw bekeken wordt of u recht heeft op een WIA-uitkering.
Als er een kleine kans is dat uw situatie verbetert, dan wordt u de eerste vijf jaar elk jaar opnieuw door UWV beoordeeld. Blijkt dat u gedeeltelijk kan werken, dan krijgt u en WGA-uitkering.

Aanvullingen
Zie ook Aanvullingen op uw uitkering.


Meer informatie

· Gegevens geldig per
24 februari 2009

22 april 2012

VSN - Lt. gen. van Heutszlaan 6 - 3743 JN Baarn tel: 035-5480480
e-mail: vsn@vsn.nl - Bank: ING 1422400

disclaimer - colofon