Nieuws Wet & Recht Hulpverleners Markt Onderzoek Spierziekten Webwinkel Links Hulpmiddelen Vereniging Mijn VSN Normale lettergrootte Grote lettergrootte Grootste lettergrootte
VSN - Vereniging met veel gezichten
HomeWord lid E-mail Myocafé
Menu
   Vereniging Spierziekten Nederland
deze site internet

sitemap: Sitemap lettergrootte: Lettergrootte

Momenteel online:
78 bezoekers
  Overzicht
  Trefwoord
  Wetten
    < Home < Wet & Recht < Wetten


 
  Algemene Bijstandswet (Abw)
  Algemene Wet Bestuursrecht (AWB)
  Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
 
  Besluit aanstellingskeuringen
  Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
  Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)
  Besluit Zorgaanspraken
 
  Gedragsregels voor artsen van de KNMG
 
  Individuele Re-´ntegratie Overeenkomst (IRO)
 
  Levensloopregeling
 
  Moratorium erfelijkheidsonderzoek Verbond van Verzekeraars
 
  NS, assistentie gehandicapten
 
  OV begeleiderskaart
 
  Persoonsgebonden re´ntegratiebudget (PRB)
 
  Regeling gehandicaptenparkeerkaart
  Regeling Onkostenvergoeding Vrijwilligers
  Reglement rijbewijzen
  Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV)
 
  Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende meervoudig en ernstig Gehandicapte kinderen (TOG)
 
  Valys, bovenregionaal vervoer voor gehandicapten
 
  Wegenverkeerswet 1994
  Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA)
  Wet arbeid en zorg
  Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ)
  Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong).
  Wet Bescherming Persoonsgegevens (WGB)
  Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte
  Wet gemeentelijke regelingen leerlingenvervoer
  Wet Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW)
  Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ).
  Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW)
  Wet Klachtrecht CliŰnten Zorgsector (WKCZ)
  Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO)
  Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
  Wet op de expertisecentra (WEC)
  Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
  Wet op de huurtoeslag
  Wet op de leerlinggebonden financiering (LGF of Rugzak)
  Wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  Wet op de medische keuringen
  Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
  Wet Studiefinanciering
  Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)
  Wet Verbetering Poortwachter
  Wet werk en bijstand (Wwb)
  Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
 
  Ziektewet (Zw)
  Zorgindicatiebesluit
  Zorgverzekeringswet (Zvw)VSN - Lt. gen. van Heutszlaan 6 - 3743 JN Baarn tel: 035-5480480
e-mail: vsn@vsn.nl - Bank: ING 1422400

disclaimer - colofon